برگی دیگر از خیانت دیکتاتور/ مبارک با درخواست آمریکا برای اسکان فلسطینیان در مصر موافقت کرده بود

برگی دیگر از خیانت دیکتاتور/ مبارک با درخواست آمریکا برای اسکان فلسطینیان در مصر موافقت کرده بود
شبکه بی‌بی‌سی با انتشار اسنادی محرمانه از موافقت حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر با اسکان فلسطینیان در این کشور بیش از سه دهه پیش خبر داد.

برگی دیگر از خیانت دیکتاتور/ مبارک با درخواست آمریکا برای اسکان فلسطینیان در مصر موافقت کرده بود

شبکه بی‌بی‌سی با انتشار اسنادی محرمانه از موافقت حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر با اسکان فلسطینیان در این کشور بیش از سه دهه پیش خبر داد.
برگی دیگر از خیانت دیکتاتور/ مبارک با درخواست آمریکا برای اسکان فلسطینیان در مصر موافقت کرده بود