بزرگترین کانکس متحرک اورژانس کشور در ارومیه رونمایی شد

بزرگترین کانکس متحرک اورژانس کشور در ارومیه رونمایی شد
به مناسبت دهه فجر، بزرگترین کانکس متحرک اورژانس کشور در ارومیه رونمایی شد.

بزرگترین کانکس متحرک اورژانس کشور در ارومیه رونمایی شد

به مناسبت دهه فجر، بزرگترین کانکس متحرک اورژانس کشور در ارومیه رونمایی شد.
بزرگترین کانکس متحرک اورژانس کشور در ارومیه رونمایی شد