بسته میلیاردی عربستان به ترامپ ‌برای مقابله با ایران

بسته میلیاردی عربستان به ترامپ ‌برای مقابله با ایران
عربستان یک بسته اقتصادی بزرگ و جذاب چند‌صد‌ میلیارد‌دلاری روی میز ترامپ گذاشته‌ و خواسته اصلی آنها هم مقابله با ایران است.

بسته میلیاردی عربستان به ترامپ ‌برای مقابله با ایران

عربستان یک بسته اقتصادی بزرگ و جذاب چند‌صد‌ میلیارد‌دلاری روی میز ترامپ گذاشته‌ و خواسته اصلی آنها هم مقابله با ایران است.
بسته میلیاردی عربستان به ترامپ ‌برای مقابله با ایران