بعد از ۴۰ سال «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» محقق شد؟

بعد از ۴۰ سال «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» محقق شد؟
*عبدالرضا هاشم‌‌‌‌‌زایی

بعد از ۴۰ سال «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» محقق شد؟

*عبدالرضا هاشم‌‌‌‌‌زایی
بعد از ۴۰ سال «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» محقق شد؟