بمباران توئیتری ترامپ!

بمباران توئیتری ترامپ!
در حاشیه پیروزی ترامپ در انتخابات و سهم بالای توئیتر در جلب آرای مردم، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

بمباران توئیتری ترامپ!

در حاشیه پیروزی ترامپ در انتخابات و سهم بالای توئیتر در جلب آرای مردم، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.
بمباران توئیتری ترامپ!