بنا با چشمان خیس از اشک: شکست تلخ است

بنا با چشمان خیس از اشک: شکست تلخ است
کار که تمام شد، کوه روحیه فروریخت.

بنا با چشمان خیس از اشک: شکست تلخ است

کار که تمام شد، کوه روحیه فروریخت.
بنا با چشمان خیس از اشک: شکست تلخ است

ماشین های جدید