بنگاههای اقتصادی بانک‌ها را در منگنه گذاشته‌اند

بنگاههای اقتصادی بانک‌ها را در منگنه گذاشته‌اند
در حال حاضر بانکها تحت فشار کمبود منابع ناچارا به رقابتی منفی روی آورده اند، تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند.

بنگاههای اقتصادی بانک‌ها را در منگنه گذاشته‌اند

در حال حاضر بانکها تحت فشار کمبود منابع ناچارا به رقابتی منفی روی آورده اند، تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند.
بنگاههای اقتصادی بانک‌ها را در منگنه گذاشته‌اند

دانلود برنامه ایمو