بنیاد انقلاب، خواست توده مردم بوده است

بنیاد انقلاب، خواست توده مردم بوده است
عباس عبدی تحلیل گر مسائل سیاسی گفت: بنیاد انقلاب خواست توده مردم بوده است.

بنیاد انقلاب، خواست توده مردم بوده است

عباس عبدی تحلیل گر مسائل سیاسی گفت: بنیاد انقلاب خواست توده مردم بوده است.
بنیاد انقلاب، خواست توده مردم بوده است