بهای سکه در حراج بانک کارگشایی از بازار فراتر رفت/ ادامه حراج‌ در روز‌های آتی

بهای سکه در حراج بانک کارگشایی از بازار فراتر رفت/ ادامه حراج‌ در روز‌های آتی
حراج سکه در بانک کارگشایی آغاز شد که قیمت دو بسته اول خریداری‌شده از بهای بازار فراتر رفت.

بهای سکه در حراج بانک کارگشایی از بازار فراتر رفت/ ادامه حراج‌ در روز‌های آتی

حراج سکه در بانک کارگشایی آغاز شد که قیمت دو بسته اول خریداری‌شده از بهای بازار فراتر رفت.
بهای سکه در حراج بانک کارگشایی از بازار فراتر رفت/ ادامه حراج‌ در روز‌های آتی