بهره‌برداری از 163طرح و پروژه جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در هفته دولت

بهره‌برداری از 163طرح و پروژه جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در هفته دولت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: 163 طرح نیمه تمام حوزه کشاورزی در هفته دولت امسال به بهره برداری خواهند رسید.

بهره‌برداری از 163طرح و پروژه جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در هفته دولت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: 163 طرح نیمه تمام حوزه کشاورزی در هفته دولت امسال به بهره برداری خواهند رسید.
بهره‌برداری از 163طرح و پروژه جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در هفته دولت

مرجع سلامتی