بهره برداری از پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان

بهره برداری از پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان
در اولین روز از هفته دولت پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان در شهرستان سمنان به بهره برداری رسید

بهره برداری از پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان

در اولین روز از هفته دولت پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان در شهرستان سمنان به بهره برداری رسید
بهره برداری از پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان

طاووس موزیک