بهزیستی چگونه «بِه‌زیستی» شد

بهزیستی چگونه «بِه‌زیستی» شد
همان اوایل انقلاب بود که قرار شد سازمانی حمایتی با ادغام 20 سازمان، نهاد، موسسه و انجمن با عنوان «بهزیستی» برای بهتر زیستن نیازمندان و محرومان ایجاد شود و در مسیر پرپیچ و غم ۴۰ سال گذشته تلاش کرده به شناخت کاملتری از جامعه هدف خود برسد.

بهزیستی چگونه «بِه‌زیستی» شد

همان اوایل انقلاب بود که قرار شد سازمانی حمایتی با ادغام 20 سازمان، نهاد، موسسه و انجمن با عنوان «بهزیستی» برای بهتر زیستن نیازمندان و محرومان ایجاد شود و در مسیر پرپیچ و غم ۴۰ سال گذشته تلاش کرده به شناخت کاملتری از جامعه هدف خود برسد.
بهزیستی چگونه «بِه‌زیستی» شد