به این ترافیک نگویید قفل!

به این ترافیک نگویید قفل!
«رییس پلیس راهور تهران از مردم خواست هنگام ترافیک از واژه قفل شدن استفاده نکنند!» همین خبر سوژه کارتون مهدی عزیزی برای روزنامه شرق شده است.

به این ترافیک نگویید قفل!

«رییس پلیس راهور تهران از مردم خواست هنگام ترافیک از واژه قفل شدن استفاده نکنند!» همین خبر سوژه کارتون مهدی عزیزی برای روزنامه شرق شده است.
به این ترافیک نگویید قفل!