به من بگویید آواربرداری و استقرار کانکس تا کی انجام می‌شود؟

به من بگویید آواربرداری و استقرار کانکس تا کی انجام می‌شود؟
آقاکه داشتند به حرفشان گوش می‌داد باز گفتند: به من نگفتید تحویل این کانکس‌ها تا کی انجام میشه؟ یک نفرشان دل را به دریا زد و گفت: تا دو ماه. آقا آرام تکرار کردند: دو ماه!

به من بگویید آواربرداری و استقرار کانکس تا کی انجام می‌شود؟

آقاکه داشتند به حرفشان گوش می‌داد باز گفتند: به من نگفتید تحویل این کانکس‌ها تا کی انجام میشه؟ یک نفرشان دل را به دریا زد و گفت: تا دو ماه. آقا آرام تکرار کردند: دو ماه!
به من بگویید آواربرداری و استقرار کانکس تا کی انجام می‌شود؟