به همراه سرهنگ خسروی از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین استان البرز

به همراه سرهنگ خسروی از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین استان البرز
سردار کامرانی صالح فرمانده نیروی انتظامی استان البرز به همراه سرهنگ خسروی از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین در استان البرز بازدید کردند.

به همراه سرهنگ خسروی از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین استان البرز

سردار کامرانی صالح فرمانده نیروی انتظامی استان البرز به همراه سرهنگ خسروی از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین در استان البرز بازدید کردند.
به همراه سرهنگ خسروی از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین استان البرز