بچه‌هایی که پس از 43 سال هنوز «سلام کوچولو» گوش می‌دهند/ وضو گرفتن برای شنیدن یک برنامه رادیویی

بچه‌هایی که پس از 43 سال هنوز «سلام کوچولو» گوش می‌دهند/ وضو گرفتن برای شنیدن یک برنامه رادیویی
گوینده برنامه «سلام کوچولو» گفت: تصمیمم بر این بود که تا پایان سال گذشته این برنامه را به پایان برسانم،اما اسفند ماه به من گفتند که شورا درخواست تمام شدن این برنامه را قبول نکرده است و گفته‌ «سلام کوچولو» یکی از برنامه‌هایی است که از ابتدا در رادیو ایران حضور داشته است و باید هنوز هم ادامه داشته باشد.

بچه‌هایی که پس از 43 سال هنوز «سلام کوچولو» گوش می‌دهند/ وضو گرفتن برای شنیدن یک برنامه رادیویی

گوینده برنامه «سلام کوچولو» گفت: تصمیمم بر این بود که تا پایان سال گذشته این برنامه را به پایان برسانم،اما اسفند ماه به من گفتند که شورا درخواست تمام شدن این برنامه را قبول نکرده است و گفته‌ «سلام کوچولو» یکی از برنامه‌هایی است که از ابتدا در رادیو ایران حضور داشته است و باید هنوز هم ادامه داشته باشد.
بچه‌هایی که پس از 43 سال هنوز «سلام کوچولو» گوش می‌دهند/ وضو گرفتن برای شنیدن یک برنامه رادیویی

ماشین های جدید