بیانیه پایانی نشست گروه‌های فلسطینی در قاهره

بیانیه پایانی نشست گروه‌های فلسطینی در قاهره
گروه‌های فلسطینی شرکت‌کننده در گفتگوهای آشتی ملی در قاهره پس از دو روز دیدار و گفتگو، بیانیه پایانی را صادر کردند.

بیانیه پایانی نشست گروه‌های فلسطینی در قاهره

گروه‌های فلسطینی شرکت‌کننده در گفتگوهای آشتی ملی در قاهره پس از دو روز دیدار و گفتگو، بیانیه پایانی را صادر کردند.
بیانیه پایانی نشست گروه‌های فلسطینی در قاهره