بیرقی: مجری بودن کاراکتر فیلم بار دراماتیک دارد/ تفکر حاکم در تلویزیون ریاکارانه است

بیرقی: مجری بودن کاراکتر فیلم بار دراماتیک دارد/ تفکر حاکم در تلویزیون ریاکارانه است
سهیل بیرقی گفت: ماجرای مجری بودن شخصیت مرد فیلم بار دراماتیک داشت. همه فیلم‌ها براساس یک زندگی واقعی ساخته شده است و هر کس می‌تواند ادعا کند یک فیلم بازتاب زندگی اوست.

بیرقی: مجری بودن کاراکتر فیلم بار دراماتیک دارد/ تفکر حاکم در تلویزیون ریاکارانه است

سهیل بیرقی گفت: ماجرای مجری بودن شخصیت مرد فیلم بار دراماتیک داشت. همه فیلم‌ها براساس یک زندگی واقعی ساخته شده است و هر کس می‌تواند ادعا کند یک فیلم بازتاب زندگی اوست.
بیرقی: مجری بودن کاراکتر فیلم بار دراماتیک دارد/ تفکر حاکم در تلویزیون ریاکارانه است