بیش از ۵۰۰ نظامی آمریکایی در سومالی حضور دارند

بیش از ۵۰۰ نظامی آمریکایی در سومالی حضور دارند
وزارت دفاع آمریکا بامداد روز جمعه اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ نظامی آمریکایی در حال حاضر در کشور سومالی حضور دارند.

بیش از ۵۰۰ نظامی آمریکایی در سومالی حضور دارند

وزارت دفاع آمریکا بامداد روز جمعه اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ نظامی آمریکایی در حال حاضر در کشور سومالی حضور دارند.
بیش از ۵۰۰ نظامی آمریکایی در سومالی حضور دارند