بی‌تدبیری نجفی دامن مترو را گرفت/پول‌ توسعه مترو در جیب کارکنان شهرداری

بی‌تدبیری نجفی دامن مترو را گرفت/پول‌ توسعه مترو در جیب کارکنان شهرداری
به گفته عضو شورای شهر تهران، متأسفانه در سه ماه گذشته تسهیلات قطعی مترو ، به صورت غیرقانونی صرف سایر هزینه‌های مدیریت شهری از جمله پرداخت حقوق شده است.

بی‌تدبیری نجفی دامن مترو را گرفت/پول‌ توسعه مترو در جیب کارکنان شهرداری

به گفته عضو شورای شهر تهران، متأسفانه در سه ماه گذشته تسهیلات قطعی مترو ، به صورت غیرقانونی صرف سایر هزینه‌های مدیریت شهری از جمله پرداخت حقوق شده است.
بی‌تدبیری نجفی دامن مترو را گرفت/پول‌ توسعه مترو در جیب کارکنان شهرداری