بی‌عدالتی در مکانیسم پرداخت‌ها داریم

بی‌عدالتی در مکانیسم پرداخت‌ها داریم
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به بی عدالتی در مکانیسم پرداخت در کشور اشاره کرد و گفت: برای بنده به عنوان یک سیاست گذار قابل قبول نیست یک پزشک 80 میلیون درآمد داشته باشد و یک بازنشسته یک میلیون تومان حقوق بگیرد.

بی‌عدالتی در مکانیسم پرداخت‌ها داریم

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به بی عدالتی در مکانیسم پرداخت در کشور اشاره کرد و گفت: برای بنده به عنوان یک سیاست گذار قابل قبول نیست یک پزشک 80 میلیون درآمد داشته باشد و یک بازنشسته یک میلیون تومان حقوق بگیرد.
بی‌عدالتی در مکانیسم پرداخت‌ها داریم