تأثیر اطلاعات خارج شده از کشور توسط سیامک نمازی بر تحریم دارویی/ نمایندگان مجلس می‌دانند «پامگرنت» چیست و در ایران چه می‌کند؟/ اسناد بیشتری هم داریم

تأثیر اطلاعات خارج شده از کشور توسط سیامک نمازی بر تحریم دارویی/ نمایندگان مجلس می‌دانند «پامگرنت» چیست و در ایران چه می‌کند؟/ اسناد بیشتری هم داریم
سید مهدی کرباسی گفت: ممکن است مدیران شرکت آتیه پرداز بخواهند به دلیل مباحث مطرح شده در مستند از شرکت آنها و فعالیت شائبه برانگیزشان وارد دعوای حقوقی شوند که به نفع‌شان نیست.

تأثیر اطلاعات خارج شده از کشور توسط سیامک نمازی بر تحریم دارویی/ نمایندگان مجلس می‌دانند «پامگرنت» چیست و در ایران چه می‌کند؟/ اسناد بیشتری هم داریم

سید مهدی کرباسی گفت: ممکن است مدیران شرکت آتیه پرداز بخواهند به دلیل مباحث مطرح شده در مستند از شرکت آنها و فعالیت شائبه برانگیزشان وارد دعوای حقوقی شوند که به نفع‌شان نیست.
تأثیر اطلاعات خارج شده از کشور توسط سیامک نمازی بر تحریم دارویی/ نمایندگان مجلس می‌دانند «پامگرنت» چیست و در ایران چه می‌کند؟/ اسناد بیشتری هم داریم