تأخیر ۹ ساعته پرواز نجف-تهران ‌قشم‌ایر/ ‌مسافران‌ منتظر دریافت خسارت در هواپیما مانده‌اند

تأخیر ۹ ساعته پرواز نجف-تهران ‌قشم‌ایر/ ‌مسافران‌ منتظر دریافت خسارت در هواپیما مانده‌اند
پرواز نجف-تهران قشم‌ایر که قرار بود دیشب ساعت ۹:۴۵ از نجف پرواز کند با ۹ ساعت تأخیر ۷ صبح امروز مسافران را به فرودگاه امام خمینی (ره) منتقل کرد.

تأخیر ۹ ساعته پرواز نجف-تهران ‌قشم‌ایر/ ‌مسافران‌ منتظر دریافت خسارت در هواپیما مانده‌اند

پرواز نجف-تهران قشم‌ایر که قرار بود دیشب ساعت ۹:۴۵ از نجف پرواز کند با ۹ ساعت تأخیر ۷ صبح امروز مسافران را به فرودگاه امام خمینی (ره) منتقل کرد.
تأخیر ۹ ساعته پرواز نجف-تهران ‌قشم‌ایر/ ‌مسافران‌ منتظر دریافت خسارت در هواپیما مانده‌اند