تأکید خداوند بر نگاه صادقانه در ارائه اخبار/ خبر خوب به مخاطب حس مثبت می‌دهد

تأکید خداوند بر نگاه صادقانه در ارائه اخبار/ خبر خوب به مخاطب حس مثبت می‌دهد
قاری بین‌المللی کشورمان با بیان اینکه خبر خوب، خبری است که افراد حس مثبت و انرژی از آن بگیرند، گفت: رسانه‌ها با انتشار خبرهای خوب که محتوای غنی، صحیح، شفاف و اثربخشی دارند، می‌توانند رسالت خود را بهتر عملیاتی کنند.

تأکید خداوند بر نگاه صادقانه در ارائه اخبار/ خبر خوب به مخاطب حس مثبت می‌دهد

قاری بین‌المللی کشورمان با بیان اینکه خبر خوب، خبری است که افراد حس مثبت و انرژی از آن بگیرند، گفت: رسانه‌ها با انتشار خبرهای خوب که محتوای غنی، صحیح، شفاف و اثربخشی دارند، می‌توانند رسالت خود را بهتر عملیاتی کنند.
تأکید خداوند بر نگاه صادقانه در ارائه اخبار/ خبر خوب به مخاطب حس مثبت می‌دهد