تأیید حکم اعدام و حبس 34 نفر در بحرین

تأیید حکم اعدام و حبس 34 نفر در بحرین
حکم اعدام 15 نفر و حبس 19 تن دیگر در دادگاه تجدیدنظر بحرین تأیید شد.

تأیید حکم اعدام و حبس 34 نفر در بحرین

حکم اعدام 15 نفر و حبس 19 تن دیگر در دادگاه تجدیدنظر بحرین تأیید شد.
تأیید حکم اعدام و حبس 34 نفر در بحرین