تاملی بر نتایج و حواشی کنفرانس امنیتی مونیخ 2018

تاملی بر نتایج و حواشی کنفرانس امنیتی مونیخ 2018
نگاهی به نتایج و روند برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ نشان داد که مقامات سیاسی جهان هیچ نسخه ای برای درمان امنیت در شرایط کنونی عرضه نداشتند.

تاملی بر نتایج و حواشی کنفرانس امنیتی مونیخ 2018

نگاهی به نتایج و روند برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ نشان داد که مقامات سیاسی جهان هیچ نسخه ای برای درمان امنیت در شرایط کنونی عرضه نداشتند.
تاملی بر نتایج و حواشی کنفرانس امنیتی مونیخ 2018