تاکید وزرای دفاع ایران و روسیه بر تداوم اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم

تاکید وزرای دفاع ایران و روسیه بر تداوم اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با وزیر دفاع جمهوری فدراسیون روسیه دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

تاکید وزرای دفاع ایران و روسیه بر تداوم اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با وزیر دفاع جمهوری فدراسیون روسیه دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.
تاکید وزرای دفاع ایران و روسیه بر تداوم اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم