تبدیل هتلی دیگر به زندان در عربستان

تبدیل هتلی دیگر به زندان در عربستان
صفحه توئیتری «العهد الجدید» ویژه انتشار اخبار محرمانه عربستان فاش کرد که دولت سعودی همزمان با آغاز موج بازداشت‎ مسئولان و شاهزادگان و تاجران سعودی به اتهام فساد، اقدام به تخلیه هتلی در منطقه الشرقیه و تبدیل آن به زندان کرده است.

تبدیل هتلی دیگر به زندان در عربستان

صفحه توئیتری «العهد الجدید» ویژه انتشار اخبار محرمانه عربستان فاش کرد که دولت سعودی همزمان با آغاز موج بازداشت‎ مسئولان و شاهزادگان و تاجران سعودی به اتهام فساد، اقدام به تخلیه هتلی در منطقه الشرقیه و تبدیل آن به زندان کرده است.
تبدیل هتلی دیگر به زندان در عربستان