تجارت خارجی ۱۰ ماهه کشور به ۸۰ میلیارد دلار رسید

تجارت خارجی ۱۰ ماهه کشور به ۸۰ میلیارد دلار رسید
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم تجارت خارجی در ۱۰ ماهه ابتدای امسال را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ۳۷ میلیارد دلار از این میزان صادرات و بیش از ۴۲ میلیارد دلار واردات بوده است.

تجارت خارجی ۱۰ ماهه کشور به ۸۰ میلیارد دلار رسید

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم تجارت خارجی در ۱۰ ماهه ابتدای امسال را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ۳۷ میلیارد دلار از این میزان صادرات و بیش از ۴۲ میلیارد دلار واردات بوده است.
تجارت خارجی ۱۰ ماهه کشور به ۸۰ میلیارد دلار رسید