تجاوزگران به یمن از رقص ننگین سیاسی برای خوشایند رژیم صهیونیستی دست بردارند

تجاوزگران به یمن از رقص ننگین سیاسی برای خوشایند رژیم صهیونیستی دست بردارند
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب به متجاوزان به یمن توصیه کرد از فرافکنی، ایفای نقش مخرب و بحران آفرینی بیشتر در منطقه و رقص ننگین سیاسی برای خوشایند رژیم صهیونیستی، دست بردارند.

تجاوزگران به یمن از رقص ننگین سیاسی برای خوشایند رژیم صهیونیستی دست بردارند

سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب به متجاوزان به یمن توصیه کرد از فرافکنی، ایفای نقش مخرب و بحران آفرینی بیشتر در منطقه و رقص ننگین سیاسی برای خوشایند رژیم صهیونیستی، دست بردارند.
تجاوزگران به یمن از رقص ننگین سیاسی برای خوشایند رژیم صهیونیستی دست بردارند