تجاوز سیاسی خارجی علیه لبنان نتایج عکس به دنبال خواهد داشت

تجاوز سیاسی خارجی علیه لبنان نتایج عکس به دنبال خواهد داشت
وزیر خارجه لبنان اعلام کرد که «هرگونه تجاوز سیاسی خارجی علیه لبنان نتایج عکس به همراه خواهد داشت و به ضرر همه ما خواهد بود.»

تجاوز سیاسی خارجی علیه لبنان نتایج عکس به دنبال خواهد داشت

وزیر خارجه لبنان اعلام کرد که «هرگونه تجاوز سیاسی خارجی علیه لبنان نتایج عکس به همراه خواهد داشت و به ضرر همه ما خواهد بود.»
تجاوز سیاسی خارجی علیه لبنان نتایج عکس به دنبال خواهد داشت