تجلیل از ۵ هزار نفر از خانواده‌های ایثارگران

تجلیل از ۵ هزار نفر از خانواده‌های ایثارگران
مسئول پشتیبانی خانه ایثارگران استان تهران گفت: در یادواره بزرگ شهدا و خانواده‌های ایثارگران استان تهران از خانواده‌های شاهد و ایثارگر استان تهران قدردانی می شود .

تجلیل از ۵ هزار نفر از خانواده‌های ایثارگران

مسئول پشتیبانی خانه ایثارگران استان تهران گفت: در یادواره بزرگ شهدا و خانواده‌های ایثارگران استان تهران از خانواده‌های شاهد و ایثارگر استان تهران قدردانی می شود .
تجلیل از ۵ هزار نفر از خانواده‌های ایثارگران