تجمع اعتراضی دانشجویان به عملکرد وزیر مسکن

تجمع اعتراضی دانشجویان به عملکرد وزیر مسکن
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به عملکرد وزیر مسکن، در مقابل محل سخنرانی وی تجمع کردند.

تجمع اعتراضی دانشجویان به عملکرد وزیر مسکن

جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به عملکرد وزیر مسکن، در مقابل محل سخنرانی وی تجمع کردند.
تجمع اعتراضی دانشجویان به عملکرد وزیر مسکن