تجمع دراویش گنابادی در پایان یافت

تجمع دراویش گنابادی در پایان یافت
دراویش گنابادی طرفدار نورعلی تابنده که در پی شایعه دستگیری وی تجمع کرده بودند لحظاتی قبل به تجمع خود پایان دادند.

تجمع دراویش گنابادی در پایان یافت

دراویش گنابادی طرفدار نورعلی تابنده که در پی شایعه دستگیری وی تجمع کرده بودند لحظاتی قبل به تجمع خود پایان دادند.
تجمع دراویش گنابادی در پایان یافت