تحریم‌ها با وجود تعطیلی صنعت هسته‌ای ایران به قوت خود باقی است/ ایران امن‌ترین کشور جهان است

تحریم‌ها با وجود تعطیلی صنعت هسته‌ای ایران به قوت خود باقی است/ ایران امن‌ترین کشور جهان است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد آنچه امروز از توافق هسته‌ای بدست آمده این است که ملت ایران هزینه سنگینی از تعطیلی صنعت هسته‌ای متحمل شده و تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

تحریم‌ها با وجود تعطیلی صنعت هسته‌ای ایران به قوت خود باقی است/ ایران امن‌ترین کشور جهان است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد آنچه امروز از توافق هسته‌ای بدست آمده این است که ملت ایران هزینه سنگینی از تعطیلی صنعت هسته‌ای متحمل شده و تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است.
تحریم‌ها با وجود تعطیلی صنعت هسته‌ای ایران به قوت خود باقی است/ ایران امن‌ترین کشور جهان است

خبرگزاری اصفهان