تحلیلی بر سند چشم‌انداز رقیب اصلی ایران در منطقه/ اقتصاد ایران از ترکیه جلو می‌افتد؟

تحلیلی بر سند چشم‌انداز رقیب اصلی ایران در منطقه/ اقتصاد ایران از ترکیه جلو می‌افتد؟
عملکرد کلان اقتصادی ایران صرف‌نظر از برخی پیشرفت‌های صورت گرفته، در مجموع حاکی از آن است که دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1404 با لحاظ گذشت تقریبا نیمی از راه، امری بسیار دشوار و نیازمند تلاش بسیار بیشتری است.

تحلیلی بر سند چشم‌انداز رقیب اصلی ایران در منطقه/ اقتصاد ایران از ترکیه جلو می‌افتد؟

عملکرد کلان اقتصادی ایران صرف‌نظر از برخی پیشرفت‌های صورت گرفته، در مجموع حاکی از آن است که دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1404 با لحاظ گذشت تقریبا نیمی از راه، امری بسیار دشوار و نیازمند تلاش بسیار بیشتری است.
تحلیلی بر سند چشم‌انداز رقیب اصلی ایران در منطقه/ اقتصاد ایران از ترکیه جلو می‌افتد؟

بک لینک رنک 1