تحول در علوم انسانی یک امر مستمر است/ تألیف ۲۰۰ کتاب در رشته‌های مختلف

تحول در علوم انسانی یک امر مستمر است/ تألیف ۲۰۰ کتاب در رشته‌های مختلف
رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: تحول در علوم انسانی یک امر مستمر است و قرار نیست پروژه‌ای باشد که ظرف چند سال به انجام برسد و در مدت‌زمان چند سال باید تجدیدنظر شود.

تحول در علوم انسانی یک امر مستمر است/ تألیف ۲۰۰ کتاب در رشته‌های مختلف

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: تحول در علوم انسانی یک امر مستمر است و قرار نیست پروژه‌ای باشد که ظرف چند سال به انجام برسد و در مدت‌زمان چند سال باید تجدیدنظر شود.
تحول در علوم انسانی یک امر مستمر است/ تألیف ۲۰۰ کتاب در رشته‌های مختلف