تخریب قبور امام زاده عبدالله زیر سایه اوقاف

تخریب قبور امام زاده عبدالله زیر سایه اوقاف
رئیس کمیته میراث فرهنگی، گردشگری شورای شهر گفت: سازمان اوقاف بدون رعایت قوانین میراثی بخش‌هایی از قبور امام زاده عبدالله را تخریب کرد.

تخریب قبور امام زاده عبدالله زیر سایه اوقاف

رئیس کمیته میراث فرهنگی، گردشگری شورای شهر گفت: سازمان اوقاف بدون رعایت قوانین میراثی بخش‌هایی از قبور امام زاده عبدالله را تخریب کرد.
تخریب قبور امام زاده عبدالله زیر سایه اوقاف