تخصیص شماره مجازی موقت برای حفظ حریم شخصی مسافران در تاکسی‌های آنلاین

تخصیص شماره مجازی موقت برای حفظ حریم شخصی مسافران در تاکسی‌های آنلاین
موضوع حریم شخصی در سرویس‌های اینترنتی واسطه محور مانند تاکسی‌های آنلاین اخیرا مورد توجه قرار گرفته که استفاده از شماره موقت مجازی به جای شماره تلفن شخصی برای استفاده در این اپلیکیشن‌‌ها پیشنهاد شده است.

تخصیص شماره مجازی موقت برای حفظ حریم شخصی مسافران در تاکسی‌های آنلاین

موضوع حریم شخصی در سرویس‌های اینترنتی واسطه محور مانند تاکسی‌های آنلاین اخیرا مورد توجه قرار گرفته که استفاده از شماره موقت مجازی به جای شماره تلفن شخصی برای استفاده در این اپلیکیشن‌‌ها پیشنهاد شده است.
تخصیص شماره مجازی موقت برای حفظ حریم شخصی مسافران در تاکسی‌های آنلاین