تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات سفر ریاست جمهوری به همدان تا پایان سالجاری

تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات سفر ریاست جمهوری به همدان تا پایان سالجاری
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان گفت:
معاون رئیس جمهور در دیدار حضوری دستور داده است تا مبلغ 500 میلیارد تومان از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان تا پایان سالجاری پرداخت شود با پرداخت این مبلغ 100 درصد اعتبارات سفر ریاست جمهوری به همدان تامین اعتبار می شود.

تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات سفر ریاست جمهوری به همدان تا پایان سالجاری

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان گفت:
معاون رئیس جمهور در دیدار حضوری دستور داده است تا مبلغ 500 میلیارد تومان از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان تا پایان سالجاری پرداخت شود با پرداخت این مبلغ 100 درصد اعتبارات سفر ریاست جمهوری به همدان تامین اعتبار می شود.
تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات سفر ریاست جمهوری به همدان تا پایان سالجاری