تخلف برخی اعضای اتحادیه در فروش آزاد آرد دولتی/ انتقاد از کیفیت نان

تخلف برخی اعضای اتحادیه در فروش آزاد آرد دولتی/ انتقاد از کیفیت نان
در حالی که برخی نانوایی‌ها برای پاسخ به نیاز مشتری باید آرد آزاد خریداری کنند، شنیده می‌شود افراد سودجو برای دریافت سهمیه آرد دولتی و فروش آن به قیمت آزاد با افتتاح چندین نانوایی در محله‌هایی که مشتری کمتری دارد، میلیون‌ها تومان ماهانه درآمد کسب می‌کنند.

تخلف برخی اعضای اتحادیه در فروش آزاد آرد دولتی/ انتقاد از کیفیت نان

در حالی که برخی نانوایی‌ها برای پاسخ به نیاز مشتری باید آرد آزاد خریداری کنند، شنیده می‌شود افراد سودجو برای دریافت سهمیه آرد دولتی و فروش آن به قیمت آزاد با افتتاح چندین نانوایی در محله‌هایی که مشتری کمتری دارد، میلیون‌ها تومان ماهانه درآمد کسب می‌کنند.
تخلف برخی اعضای اتحادیه در فروش آزاد آرد دولتی/ انتقاد از کیفیت نان