تخلیه یک مرکز خرید در نیویورک درپی گزارش وقوع تیراندازی

تخلیه یک مرکز خرید در نیویورک درپی گزارش وقوع تیراندازی
یک مرکز خرید در نیویورک درپی گزارش وقوع تیراندازی، تخلیه شد.

تخلیه یک مرکز خرید در نیویورک درپی گزارش وقوع تیراندازی

یک مرکز خرید در نیویورک درپی گزارش وقوع تیراندازی، تخلیه شد.
تخلیه یک مرکز خرید در نیویورک درپی گزارش وقوع تیراندازی