ترافیک 7 کیلومتری در مسیر پیست اسکی فریدونشهر+تصاویر و فیلم

ترافیک 7 کیلومتری در مسیر پیست اسکی فریدونشهر+تصاویر و فیلم
پس از شروع به کار دیرهنگام پیست اسکی فریدونشهر، مسیرهای منتهی به این پیست در اولین جمعه آغاز به کار آن شاهد ترافیک چندین کیلومتری است.

ترافیک 7 کیلومتری در مسیر پیست اسکی فریدونشهر+تصاویر و فیلم

پس از شروع به کار دیرهنگام پیست اسکی فریدونشهر، مسیرهای منتهی به این پیست در اولین جمعه آغاز به کار آن شاهد ترافیک چندین کیلومتری است.
ترافیک 7 کیلومتری در مسیر پیست اسکی فریدونشهر+تصاویر و فیلم