ترامپ اگر امروز سیاست تعرفه‌ای را امضاء کند روی محصولات آمریکا 25 درصد تعرفه می‌گذاریم

ترامپ اگر امروز سیاست تعرفه‌ای را امضاء کند روی محصولات آمریکا 25 درصد تعرفه می‌گذاریم
امروز قرار است ترامپ سیاست تعرفه‌ای را طی مراسمی امضاء کند و شاید هم تا جمعه طول بکشد،‌نماینده عالی‌رتبه امور مالی اروپا گفته است:ترامپ اگر امروز سیاست تعرفه‌ای را امضاء کند روی محصولات آمریکا 25 درصد تعرفه می‌گذاریم.

ترامپ اگر امروز سیاست تعرفه‌ای را امضاء کند روی محصولات آمریکا 25 درصد تعرفه می‌گذاریم

امروز قرار است ترامپ سیاست تعرفه‌ای را طی مراسمی امضاء کند و شاید هم تا جمعه طول بکشد،‌نماینده عالی‌رتبه امور مالی اروپا گفته است:ترامپ اگر امروز سیاست تعرفه‌ای را امضاء کند روی محصولات آمریکا 25 درصد تعرفه می‌گذاریم.
ترامپ اگر امروز سیاست تعرفه‌ای را امضاء کند روی محصولات آمریکا 25 درصد تعرفه می‌گذاریم