ترامپ بدتر از کلینتون؛ کلینتون بدتر از ترامپ

ترامپ بدتر از کلینتون؛ کلینتون بدتر از ترامپ
انتخاب بین ترامپ و کلینتون در آمریکا، از منظر ایران انتخاب بین بد و بدتر نیست بلکه انتخابی بین «دو بدتر» است؛ البته با ادبیات متفاوت.

ترامپ بدتر از کلینتون؛ کلینتون بدتر از ترامپ

انتخاب بین ترامپ و کلینتون در آمریکا، از منظر ایران انتخاب بین بد و بدتر نیست بلکه انتخابی بین «دو بدتر» است؛ البته با ادبیات متفاوت.
ترامپ بدتر از کلینتون؛ کلینتون بدتر از ترامپ

نصب بیتالک