تروریست‌ها و تروریست‌سازها!

تروریست‌ها و تروریست‌سازها!
مدتهاست که دشمن از امنیت مثال‌زدنی ایران در منطقه عصبانی است و با حقد و کینه می‌کوشد بخشی از ناامنی و التهاب منطقه را به مرزهای جمهوری اسلامی بکشاند.

تروریست‌ها و تروریست‌سازها!

مدتهاست که دشمن از امنیت مثال‌زدنی ایران در منطقه عصبانی است و با حقد و کینه می‌کوشد بخشی از ناامنی و التهاب منطقه را به مرزهای جمهوری اسلامی بکشاند.
تروریست‌ها و تروریست‌سازها!

آهنگ جدید