تروریسم از کجا وارد لبنان شده است و چه کسانی از آن حمایت کرده‌اند؟

تروریسم از کجا وارد لبنان شده است و چه کسانی از آن حمایت کرده‌اند؟
رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که اسرائیل مدام حاکمیت لبنان را اعم از زمینی، دریایی و هوایی نقض و ما را به جنگ‎های جدید تهدید می کند.

تروریسم از کجا وارد لبنان شده است و چه کسانی از آن حمایت کرده‌اند؟

رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که اسرائیل مدام حاکمیت لبنان را اعم از زمینی، دریایی و هوایی نقض و ما را به جنگ‎های جدید تهدید می کند.
تروریسم از کجا وارد لبنان شده است و چه کسانی از آن حمایت کرده‌اند؟