ترکیه سوریه را به اقدام نظامی متقابل تهدید کرد

ترکیه سوریه را به اقدام نظامی متقابل تهدید کرد
مهر نوشت: وزیر خارجه ترکیه تهدید کرد در صورتیکه نیروهای سوری برای حمایت از ی.پ.گ وارد عفرین (در خاک سوریه) شوند، کسی نمی‌تواند مانع نیروهای ترکیه شود!

ترکیه سوریه را به اقدام نظامی متقابل تهدید کرد

مهر نوشت: وزیر خارجه ترکیه تهدید کرد در صورتیکه نیروهای سوری برای حمایت از ی.پ.گ وارد عفرین (در خاک سوریه) شوند، کسی نمی‌تواند مانع نیروهای ترکیه شود!
ترکیه سوریه را به اقدام نظامی متقابل تهدید کرد