ترکیه هم ارز مجازی ترک‌کوین راه‌اندازی می‌کند

ترکیه هم ارز مجازی ترک‌کوین راه‌اندازی می‌کند
رسانه‌های ترکیه از برنامه مقامات این کشور برای بررسی طرح ایجاد ارز مجازی ترک‌کوین به پشتوانه صندوق ذخیره ملی ‌شان خبر دادند.

ترکیه هم ارز مجازی ترک‌کوین راه‌اندازی می‌کند

رسانه‌های ترکیه از برنامه مقامات این کشور برای بررسی طرح ایجاد ارز مجازی ترک‌کوین به پشتوانه صندوق ذخیره ملی ‌شان خبر دادند.
ترکیه هم ارز مجازی ترک‌کوین راه‌اندازی می‌کند