تزریق ناامیدی وتنش به جامعه دردی را دوا نمی کند

تزریق ناامیدی وتنش به جامعه دردی را دوا نمی کند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تزریق ناامیدی وتنش به جامعه، نه تنها دوای درد آن نیست بلکه بجای آنکه مرهم و مسکنی بر این زخم عمیق وکهنه باشد نمک پاشیدن بر آن است.

تزریق ناامیدی وتنش به جامعه دردی را دوا نمی کند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تزریق ناامیدی وتنش به جامعه، نه تنها دوای درد آن نیست بلکه بجای آنکه مرهم و مسکنی بر این زخم عمیق وکهنه باشد نمک پاشیدن بر آن است.
تزریق ناامیدی وتنش به جامعه دردی را دوا نمی کند